1. De BVBA A in’t Kwadraat is een naar Belgisch recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 1560 Hoeilaart – Henri Caronstraat 10, ingeschreven in het Register der Rechtspersonen te Brussel onder het nr. 0459.859.380 en geregistreerd bij de FSMA onder het nummer 039463A. ZKG Insurance is een handelsbenaming van A in’t Kwadraat.

A in’t Kwadraat heeft de hoedanigheid van onafhankelijke verzekeringsmakelaar en de activiteit van bemiddeling in verzekeringen maakt haar hoofdactiviteit uit.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn toepasselijk op alle opdrachten en/of diensten die A in’t Kwadraat aan haar cliënteel levert, op heden en in de toekomst, behoudens wijzigingen eraan. Wanneer een klant beroep doet op de diensten van A in’t Kwadraat, wordt hij geacht de Algemene Voorwaarden van A in’t Kwadraat te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. Ook de rechtsopvolgers van de klant, te welken titel ook, zijn gehouden de Algemene Voorwaarden na te leven. De Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde raadpleegbaar op de website van A in’t Kwadraat (www.zkg.be). 

Eventuele strijdige algemene voorwaarden van de klant zullen enkel toepasselijk zijn mits uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke aanvaarding ervan door A in’t Kwadraat. Zonder deze aanvaarding zullen de algemene voorwaarden van A in’t Kwadraat steeds voorrang hebben op alle algemene of bijzondere voorwaarden, of welke bedingen ook van de klant.

In geval van twijfel over de interpretatie van een clausule van de Algemene Voorwaarden, zal, in afwijking van artikel 1162 van het Burgerlijk Wetboek, de overeenkomst steeds in de meest gunstige zin voor A in’t Kwadraat worden uitgelegd.
Op deze Algemene Voorwaarden zullen zich ook die natuurlijke of rechtspersonen beroepen die direct of indirect aan A in’t Kwadraat zijn verbonden en op enigerlei wijze bij de dienstverlening van A in’t Kwadraat aan haar cliënteel zijn betrokken.

3. Ingeval de contractuele afspraken tussen A in’t Kwadraat en de klant zijn vervat in een schriftelijke overeenkomst, heeft enkel de Nederlandse tekst van de overeenkomst bindende kracht, en eventuele vertalingen zijn enkel te beschouwen als vrije tekst, zonder interpretatieve waarde.

4. Facturen of betalingsberichten uitgaande van A in’t Kwadraat zijn betaalbaar binnen de vijftien (15) kalenderdagen na factuurdatum.

Vanaf de vervaldag van de factuur is van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest verschuldigd aan de wettelijke intrestvoet + 3 % (of, indien toepasselijk, de interestvoet conform de Wet op de Betalingsachterstand) en een vergoeding van invorderingskosten gelijk aan 10 % van de hoofdsom, met een minimum van 125 Euro, onverminderd het recht van A in’t Kwadraat om de werkelijk geleden schade en/of invorderingskosten te vorderen indien deze hoger zijn, met inbegrip van de onrechtstreekse schade die A in’t Kwadraat heeft geleden.

A in’t Kwadraat is gerechtigd om het bedrag van haar onbetwiste, of het naar redelijkheid minstens onbetwistbare bedrag van haar openstaande facturen, te imputeren op de eventuele schadeloosstellingen,  vergoedingen of sommen, van welke aard ook, die zij namens de klant ontvangt en gehouden is aan de klant door te storten.

5. Bij de verwerking van persoonsgegevens neemt A in’t Kwadraat de terzake geldende wettelijke bepalingen inzake bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer in acht. A in’t Kwadraat verwerkt de gegevens van de klant, waaronder de NAW-gegevens, de polisgegevens en andere (persoonlijke) gegevens die noodzakelijk zijn voor het aangaan van de verzekeringspolis of het uitvoeren van de andere diensten door A in’t Kwadraat. Deze informatie wordt opgeslagen in één of meer databanken.

A in’t Kwadraat verwerkt de persoonsgegevens van de klant in overeenstemming met de A in’t Kwadraat Privacy Statement, waarvan de tekst is te consulteren op www.zkg.be alsook in de kantoren van A in’t Kwadraat

6. A in’t Kwadraat verbindt er zich toe de informatie en/of gegevens van de klant waarvan zij krachtens artikel van de Algemene Voorwaarden heeft kennisgenomen als strikt vertrouwelijk te behandelen en deze zonder toestemming van de klant niet aan derden te onthullen, behoudens rechterlijk bevel of bevel van overheidswege daartoe.

7. De adviezen, opinies, geschriften enz. uitgaande van A in’t Kwadraat zijn beschermd door het intellectuele eigendomsrecht en mogen in geen geval gebruikt of gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming van A in’t Kwadraat. Elk advies dat door A in’t Kwadraat wordt gegeven dient enkel en alleen voor de klant en wordt uitsluitend gegeven in het kader van het desbetreffende dossier van de klant. Het mag niet zonder schriftelijke toestemming van A in’t Kwadraat worden bekendgemaakt aan derden, tenzij, indien nodig, aan andere professionele raadgevers van A in’t Kwadraat, maar zonder enige verplichting of aansprakelijkheid van A in’t Kwadraat jegens hen.

8. Eventuele klachten betreffende het bedrag factuur of de door A in’t Kwadraat verleende diensten, dienen te worden geformuleerd binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur, of, indien de dienst nog niet het voorwerp uitmaakt van een factuur, binnen de 8 dagen te rekenen vanaf het ontstaan van het feit dat aanleiding heeft gegeven tot de klacht, of, in voorkomend geval, vanaf de dag waarop de klant van dit feit redelijkerwijze hoorde kennis hoorde te nemen.

9. A in’t Kwadraat is bij haar dienstverlening enkel gehouden tot middelenverbintenissen, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijk overeengekomen afwijking. A in’t Kwadraat is derhalve niet gehouden een bepaald resultaat te waarborgen en kan dienaangaande niet aansprakelijk worden gesteld door de klant. In het algemeen kan de aansprakelijkheid van A in’t Kwadraat niet door de klant worden ingeroepen, dan voor bewezen opzettelijke of grove fout.

Voor zover A in’t Kwadraat, louter uit commerciële overweging en zonder gehouden te zijn tot enige contractuele verplichting, een bepaalde prestatie ten behoeve van de klant levert, is elke aansprakelijkheid in haren hoofde uitgesloten.

A in’t Kwadraat is evenmin op enigerlei wijze gehouden tot enige vrijwaring van de klant voor schade veroorzaakt door diensten die zijn geleverd door natuurlijke of rechtspersonen die direct of indirect met A in’t Kwadraat zijn verbonden en op enigerlei wijze bij de dienstverlening van A in’t Kwadraat zijn betrokken (zoals medemakelaars en/of subagenten, enz.).

A in’t Kwadraat is in geen enkel geval, zelfs in geval van opzet of grove fout in hoofde van A in’t Kwadraat, aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade (waaronder begrepen omzetderving en/of gederfde winst).
De aansprakelijkheid van A in’t Kwadraat is in elk geval beperkt tot het bedrag van de door haar onderschreven professionele verzekeringspolis en binnen de grenzen van de dekking. Indien, om welke reden ook, de professionele aansprakelijkheidsverzekeraar zijn tussenkomst geheel of gedeeltelijk weigert, is de aansprakelijkheid van A in’t Kwadraat beperkt tot het bedrag van de door haar aangerekende diensten, met een maximum van 5.000 Euro.

In ieder geval vervalt enige vordering tot schadevergoeding jegens van A in’t Kwadraat indien de vordering niet schriftelijk, binnen het jaar volgend op het feit dat aanleiding heeft gegeven tot deze vordering, is ter kennis gebracht van A in’t Kwadraat.

10. Ingeval de samenwerking met de klant wordt beheerst door een schriftelijke, bijzondere overeenkomst van onbepaalde duur en/of met opeenvolgende prestaties, kan deze door beide partijen op elk ogenblik worden opgezegd, mits een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij, waarbij een opzegtermijn van drie maanden wordt in achtgenomen. A in’t Kwadraat maakt op dat ogenblik haar slotfactuur over met aanrekening van de laatst geleverde prestaties en de nog verschuldigde vergoedingen tot de dag van beëindiging van de overeenkomst.

Ingeval van verbreking door de klant van een overeenkomst van een bepaalde duur of voor een welbepaalde prestatie tijdens, zal de klant gehouden zijn aan A in’t Kwadraat alle vergoedingen te betalen die de klant aan A in’t Kwadraat diende te betalen indien de overeenkomst was verdergezet.

11. De rechtsverhouding tussen A in’t Kwadraat en de klant wordt exclusief beheerst door het Belgisch recht, in het bijzonder de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992, de Wet op de Verzekeringen van 4 april 2014 en de Wet van 25 april 2014 inzake financiële planning.
Onverminderd het recht van de klant in voorkomend geval beroep te doen op de bemiddeling door de Ombudsman der Verzekeringen België, zijn, ingeval van betwistingen de rechtbanken van Brussel exclusief bevoegd, met dien verstande dat A in’t Kwadraat het recht heeft het geschil aanhangig te maken voor de rechtbanken van de woonplaats of de zetel van de klant.

ALGEMENE VOORWAARDEN IVM WEBSITEGEBRUIK

De informatie op deze website of die u verkrijgt via deze website, de webpagina’s, simulaties en andere inhoud die u raadpleegt, heeft een louter informatieve waarde en vormt geen aanbod betreffende verzekeringsproducten of financiële producten of diensten. De verstrekte informatie zal pas een aanbod uitmaken, indien dit uitdrukkelijk wordt bedongen en vermeld.

De informatie op deze website heeft niet het verstrekken van advies als doel, met inbegrip van het financieel, fiscaal, boekhoudkundig of juridisch advies.

Deze site bevat algemene informatie. Desgevallend kunt u de exacte omvang van de waarborg terugvinden in de algemene en bijzondere voorwaarden. U kunt de algemene voorwaarden raadplegen op deze website.

A in’t Kwadraat BVBA zal de informatie op deze website op regelmatige tijdstippen controleren. De informatie en het materiaal die op deze website zijn geplaatst, zijn bijgevolg vatbaar voor wijzigingen.

A in’t Kwadraat BVBA kan echter geen garantie bieden voor wat betreft de nauwkeurigheid, de adequaatheid, de volledigheid, de actualiteit of de geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie en het materiaal op deze website, de websites waarnaar wordt verwezen of de betrouwbaarheid van hun bronnen.

A in’t Kwadraat BVBA kan voor schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens, webpagina’s en publicaties op deze website of verkregen via het gebruik van interactieve toepassingen, alleen aansprakelijk gesteld worden in geval van opzet of zware fout.

Deze website kan links naar websites van derden bevatten. Het staat u volkomen vrij deze websites te bezoeken en te raadplegen. Zij brengen in hoofde van A in’t Kwadraat BVBA geen bemiddelingsrelatie tot stand tussen u en de derden. A in’t Kwadraat kan geen garanties bieden voor de producten en diensten die op deze sites aangeboden worden, noch voor de bedrijven waarover informatie verstrekt wordt, noch voor de eigenaars of beheerders van de sites. A in’t Kwadraat BVBA draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarmee deze website een link legt, of voor het veiligheidsniveau ervan. A in’t Kwadraat kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die u zou lijden door het gebruik van de informatie op de via deze links bezochte websites of in het kader van contracten gesloten op basis van deze informatie.

De informatie, webpagina’s, publicaties en gegevens op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die toebehoren aan A in’t Kwadraat of derden. U dient zich te onthouden van iedere inbreuk op deze rechten. Deze informatie en dit materiaal mogen uitsluitend worden afgebeeld en afgedrukt, op voorwaarde dat u erin geen verwijzingen naar intellectuele eigendomsrechten of andere rechten schrapt. Zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van A in’t Kwadraat is het niet toegelaten deze informatie en dit materiaal te verspreiden, te reproduceren, te verkopen, of over te dragen in gelijk welke vorm en met gelijk welke middelen.

De makelaar A in’t Kwadraat BVBA, zijn/haar medewerkers verbinden zich ertoe de geldende wetgeving en reglementering na te leven, alsook alle gedragsregels die van toepassing zijn in de verzekeringssector.

Door uw persoonsgegevens mee te delen via deze site, aanvaardt u dat ze worden verwerkt door A in’t Kwadraat, als verantwoordelijke voor de verwerking en mits de bepalingen nageleefd worden van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens met het oog op het beheer en de optimalisering van de relatie met de makelaar en de medewerkers van het makelaarskantoor.
A in’t Kwadraat zal deze gegevens niet meedelen aan derden, behalve als er in zijn hoofde een wettelijke of contractuele verplichting of een gewettigd belang bestaat.

U kunt deze gegevens raadplegen, laten verbeteren en indien nodig laten schrappen. U kunt uw verzoek indienen door een e-mail te sturen naar: info@zkg.be 

Referentiegegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking (maatschappelijke zetel):

A in’t Kwadraat BVBA, Henri Caronstraat 10 te 1560 Hoeilaart – KBO 0459.859.380.
02 / 658 01 10 – info@zkg.be